OGLAS za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje

  • OGLAS za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje, raspisuje

OGLAS

za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje

 

1. Viši referent – voditelj društveno-kulturnog centra – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme 5 (pet) godina, za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom „Rekonstrukcija i oprema zgrade javne namjene iz Mjere 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja“, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Uvjeti:
 

stručni prvostupnik društvenog ili tehničkog smjera sa najmanje jednom godinom iskustva u struci

– položen državni stručni ispit
– znanje rada na računalu
– vozačka dozvola „B“ kategorije

Uvjeti utvrđeni za radna mjesta na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 74/10, 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu.

Osim navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog zakona.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a imaju potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Brinje www.brinje.hr (naslovnica i važni dokumenti – natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Brinje objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

– životopis

– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice i/ili osobne iskaznice)

– preslika dokaza o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 1 godine što se dokazuje sljedećim dokumentima:

a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i

b) preslika ugovora o radu, ili ugovora o stručnom osposobljavanju, ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo

– preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu

– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– preslika dokaza ili navod u životopisu o znanju rada na računalu

– preslika vozačke dozvole „B“ kategorije.

U prijavi na oglas navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte).

Kandidat/kinja koji bude izabran, bit će dužan/na prije donošenja rješenja o prijmu u službu priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja ne podnese urednu i pravovremenu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas sukladno članku 21. Zakona.

Prijave se podnose u roku 8 (osam) dana od dana objave Oglasa u Zavodu za zapošljavanje, Područna služba Gospić, Ispostava Otočac, na adresu: Općina Brinje, Trg admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje, s naznakom: „Za oglas; Viši referent – voditelj društveno-kulturnog centra«, -NE OTVARAJ-.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

KLASA: 112-03/19-01/08
URBROJ: 2125/04-19-01
Brinje, 23.12.2019.

P R O Č E L N I K
Marijan Bardiovski, ing.