NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE BRINJE

  • NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE BRINJE

          

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE

Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 363-01/19-01/12
URBROJ: 2125/04-19-02
Brinje, 13.12.2019.

Na temelju članka 4. stavka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 27/19), raspisuje se

NATJEČAJ

ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE BRINJE

1. Predmet natječaja:

Obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

2. Priroda i opseg te mjesto obavljanja poslova:

Preuzimanje pokojnika na mjestu nastanka smrtnog slučaja na osnovu poziva nadležnog mrtvozornika. Radnja podrazumijeva smještaj pokojnika u pvc vreću i polaganje na specijalna nosila ili metalni transportni sanduk te prijenos do specijalnog mrtvačkog vozila, prijevoz do lokacije nadležne patologije ili sudske medicine te smještaj u rashladnu komoru. Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome se nalazi, raspoloživa je u terminima od 0,00 do 24,00 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje Općine Brinje. U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal (pvc vreća i dr.). Očekivani opseg poslova je 1-5 preuzimanja i prijevoza godišnje.

Napomena:

Općina Brinje snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:

- da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Općine Brinje,
- da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Općinom Brinje ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,
- da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Općine Brinje,
- da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova.

3. Vrijeme na koje se sklapa ugovor:

4 (četiri) godine.

4. Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju određene uvjete te su iste uz ponudu dužne dostaviti sljedeću dokumentaciju odnosno dokaze:

- da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,
- da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju preslikom rješenja,
- da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, a što se dokazuje preslikom prometne knjižice vozila,
- da su kadrovski i tehnički ekipirani (pogrebna vozila koja ispunjavaju sanitarno – tehničke i higijenske uvjete određene posebnim propisima, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika) na način da pozive od ovlaštene osobe mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od jednog sata od prijema poziva, a što dokazuje izjavom o ispunjavaju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,
- da nemaju nepodmirenih dugovanja prema Republici Hrvatskoj što dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja,
- da nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini, po bilo kojem osnovu, što dokazuju odgovarajućom potvrdom nadležnog upravnog odjela Općine ne starijom od 30 dana od dana raspisivanja natječaja,
- da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne.

5. Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude:

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz točke 4. ovog natječaja, ponudi ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

6. Način, rok za dostavu ponuda i otvaranje ponuda:

Ponuda sa prilozima se predaje u papirnatom obliku, u jednom izvorniku neposredno u pisarnicu Općine Brinje ili preporučenom poštanskom pošiljkom (putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili odgovarajuće kurirske službe) na adresu Općine Brinje, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno: 

- na prednjoj strani: 

Općina Brinje

Trg admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6,

53260 Brinje

„Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Brinje“

››NE OTVARAJ‹‹

- na poleđini: 

<Naziv i adresa Ponuditelja>

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 23. prosinca 2019. godine do 12:00 sati.

Ponude se javno otvaraju 23. prosinca 2019. godine u 12:00 sati na adresi Trg admirala J. Vukovića Podkapelskog 6, Brinje (potkrovlje Doma zdravlja).

Ako omotnica nije potpuno zatvorena i označena kako je gore navedeno, ponuda neće biti uzeta u postupak otvaranja te će se neotvorena vratiti ponuditelju.

Ponude se dostavljaju naručitelju poštom, dostavom ili se predaju izravno na gore navedenu adresu naručitelja.

Ponuditelj se dužan pobrinuti da njegova ponuda stigne na vrijeme i neoštećena.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje pisane punomoći i osobne iskaznice.

7. Izbor najpovoljnijeg ponuditelja:

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju natječaja donosi Općinski načelnik u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Općinski načelnik zadržava pravo poništenja natječaja, bez odabira najpovoljnije ponude.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni najkasnije 8 (osam) dana nakon donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Međusobna prava i obveze u vezi obavljanja poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, Općina Brinje i odabrani izvršitelj urediti će posebnim Ugovorom. 

Predsjednik
Marijan Bardiovski, ing.

 Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika
 Prilog 1
 Prilog 2