JAVNI UVID

  • JAVNI UVID

          

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK
 
KLASA: 320-02/18-01/01
URBROJ: 2125/04-19-22

Brinje, 20.11.2019. 

Na temelju članka 29. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br. 20/18) i članka 84. Statuta Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/13, 32/17, 6/18), Općina Brinje izlaže na
 
J A V N I   U V I D
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE OPĆINE BRINJE
 
                                                                                               
1. Prijedlog izmjena Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Brinje (dalje: prijedlog izmjena Programa raspolaganja) izlaže se na javni uvid u trajanju od 15 (petnaest) dana.
                                                                                             
2. Javni uvid u prijedlog izmjena Programa raspolaganja održat će se od 21. studenog 2019. godine  do 05. prosinca 2019. godine u prostoru vijećnice Općine Brinje, Trg admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.
Tekstualni dio prijedloga izmjena Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom na raspolaganju je zainteresiranim osobama u prostoru Općine Brinje.  
 
3. Zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu dati prigovore na prijedlog izmjena Programa raspolaganja najkasnije do isteka roka javnog uvida.
Prigovori se upućuju Općinskom vijeću Općine Brinje, a predaju se osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje u radno vrijeme ili šalju poštom preporučeno u roku za podnošenje prigovora na adresu: Općina Brinje, Trg admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje.
Prigovori koji ne budu  čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom, te s adresom podnositelja neće se uzimati u obzir, a prigovori koji budu predani u Jedinstvenom upravnom odjelu ili zaprimljeni nakon isteka roka iz ove točke, a nisu upućeni poštom preporučeno u roku iz točke 2., odbacit će se.
 
4. O prigovorima će odlučivati Općinsko vijeće Općine Brinje u roku od 30 dana.

O P Ć I N S K I  N A Č E L N I K