JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BRINJE