ODLUKA

  • ODLUKA

           

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKOR13;SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:032-01/19-01/01
URBROJ:2125/04R08; 19-01
Brinje, 21.02.2019

Temeljem odredbe članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i članka 84. Statuta Općine Brinje ("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije br. 16/13, 32/17, 6/18), Općinski načelnik Općine Brinje donosi 

ODLUKU o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Općini Brinje