Uputa za fizičke osobe - proizvođače jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe 2018

  • Uputa za fizičke osobe - proizvođače jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe 2018
1. OPĆENITO

Zakonom o trošarinama („Narodne novine“, broj 22/2013, 32/2013, 81/2013, 100/2015, 120/2015 i 115/2016) uređuje se institut „malog proizvođača jakog alkoholnog pića“ te se za iste propisuje obveza:
• podnošenja prijave za upis u registar trošarinskih obveznika,
• obračunavanja i plaćanja trošarine, kao i
• dostavljanja izjave ukoliko proizvede jako alkoholno piće u količini većoj od 20 litara čistog alkohola.
 
Odredbe koje uređuju status „malog proizvođača jakog alkoholnog pića“ propisane su člankom 68. Zakona o trošarinama te člancima 75., 77. stavcima 1. i 2. i 78. Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“, broj 1/2017 i 14/2017).
 
 
2. „MALI PROIZVOĐAČ JAKOG ALKOHOLNOG PIĆA“ – DEFINICIJA

„Malim proizvođačem jakog alkoholnog pića“ smatra se fizička osoba vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju jakog alkoholnog pića koji proizvodi za vlastite potrebe, i to u količini koja ne prelazi 20 litara čistog alkohola godišnje po kućanstvu (primjerice 50 litara rakije jakosti 40 % vol.). 
 
„Malom proizvođaču jakog alkoholnog pića“ nije dozvoljena prodaja jakog alkoholnog pića.
 
 
3. REGISTRACIJA „MALIH PROIZVOĐAČA JAKOG ALKOHOLNOG PIĆA“

„Mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ (neovisno o tome da li je vlasnik kotla ili kotao unajmljuje kako bi ga koristio za proizvodnju jakog alkoholnog pića) u obvezi je carinskom uredu nadležnom
prema svome prebivalištu podnijeti pisanu prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje. 
 
Pisana prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se u 3 primjerka na Obrascu PUR iz Priloga 22 Pravilnika o trošarinama te je uz istu potrebno dostaviti podatak o mjestu proizvodnje i podatak o volumenu uređaja za proizvodnju alkohola (kotla) koji „mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ ima u vlasništvu i/ili koristi za proizvodnju jakog alkoholnog pića.
 
Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika ovjerena od strane ovlaštene osobe nadležnog carinskog ureda smatra se ovlaštenjem za rad „malom proizvođaču jakog alkoholnog pića“, i to s danom kada je proveden upis u registar trošarinskih obveznika.
 
• Obrasci PUR i Izjava MP-JAP mogu se preuzeti na web stranicama Carinske uprave: 
 
 
4. OBVEZA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA TROŠARINE

„Mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ smatra se trošarinskim obveznikom te je u obvezi plaćati trošarinu ovisno o zapremnini uređaja, tj. kotla koji ima u vlasništvu, odnosno koji koristi u
proizvodnji jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe.
 
Trošarina (godišnji paušal) za svaki kotao zapremine do uključivo 100 litara iznosi 100,00 kuna, a za kotao zapremnine preko 100 litara iznosi 200,00 kuna.
 
„Mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ sam obračunava trošarinu tijekom obračunskog razdoblja koje je jednako kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca) te je u obvezi istu platiti do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.
 
Dakle, dovoljno je da mali proizvođač jakog alkoholnog pića na propisani račun Državnog proračuna uplati paušalni iznos trošarine (to jeste 100,00 ili 200,00 kuna) do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu (obveznici ne moraju fizički dolaziti u nadležni carinski ured).
 
Pri uplati obračunatog iznosa trošarine na alkohol, na nalozima za plaćanje postupa se na sljedeći način:
• u polje „model“ potrebno je upisati broj modela „HR68“
• u polje „poziv na broj odobrenja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koja se uplaćuje „1066“ te kao podatak drugi osobni identifikacijski broj (OIB)
• prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske.
 
Iznimno, u slučaju da „mali proizvođač jakog alkoholnog pića“ proizvede za vlastite potrebe količinu pića veću od propisane odnosno više od 20 litara čistog alkohola godišnje dužan je nadležnom carinskom uredu dostaviti:
• Izjavu s podacima o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe te zapremnini kotla, do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu. Carinski ured će na osnovu zaprimljene izjave poreznim rješenjem utvrditi i obračunati trošarinu ovisno o zapremnini kotla i proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića koja prelazi 20 litara čistog alkohola.
Ogledni primjerak Izjave tiskan je u Prilogu 31 Pravilnika o trošarinama.
 
Financijsko zaduženje registriranih obveznika – „malih proizvođača jakih alkoholnih pića“ carinski uredi će sačiniti na temelju podatka iz Obrasca PUR o zapremnini kotla i/ili na temelju zaprimljene izjave s podacima o količini i jakosti proizvedenog alkoholnog pića.
 
 
5. MOGUĆNOST PEČAĆENJA UREĐAJA ZA PROIZVODNJU JAKOG ALKOHOLNOG PIĆA (KOTLA)

Ako mali proizvođač jakog alkoholnog pića – vlasnik kotla najkasnije do 30. lipnja tekuće godine obavijesti nadležni carinski ured da kotao nije u uporabi i zatraži da se isti zapečati u sljedećim poreznim razdobljima ne nastaje trošarinska obveza dok je kotao zapečaćen.
 
Za godinu u kojoj nadležni carinski ured skine pečat ili utvrdi da je pečat bio skinut bez suglasnosti nadležnog carinskog ureda nastaje trošarinska obveza sukladno Zakonu o trošarinama.
 
Ako mali proizvođač jakog alkoholnog pića koji nije vlasnik kotla, već isti ima u uporabi, neće proizvoditi te najkasnije do 30. lipnja tekuće godine o tome obavijesti nadležni carinski ured, za to
porezno razdoblje ne nastaje mu trošarinska obveza.
 
Pečaćenje i skidanje pečata s kotla obavlja nadležni carinski ured na zahtjev i trošak malog proizvođača jakog alkoholnog pića u paušalnom iznosu od 100,00 kuna.
 
 
6. PREKRŠAJNE SANKCIJE

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba („mali proizvođač jakog alkoholnog pića“) ukoliko počini sljedeće prekršaje:
• ako nezakonito proizvede, prima, otprema, uveze, unese, preveze, čuva, posjeduje, proda, kupi, pusti u potrošnju trošarinske proizvode ili s njima na drugi način nezakonito raspolaže ili koja sudjeluje u tim radnjama
• ako carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu ne podnese prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga događaja koji znači trošarinsku radnju ili ako nadležnom carinskom uredu ne prijavi svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika kao i prestanak djelatnosti zbog koje je upisana u registar trošarinskih obveznika u roku od osam dana od dana nastanka promjene.
 
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba („mali proizvođač jakog alkoholnog pića“) ukoliko počini sljedeće prekršaje:
• ako kao trošarinski obveznik ne obračuna ili ne plati trošarinu sukladno propisanim trošarinskim osnovicama i stopama, odnosno u iznosima koji su na snazi na dan nastanka obveze obračunavanja trošarine
• ako ne plati trošarinu u propisanom roku
• ako kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića prodaje jako alkoholno piće
• ako kao mali proizvođač jakog alkoholnog pića pečati kotao na nepropisan način ili neovlašteno skine pečat s kotla
• ako ne dostavi Izjavu a proizvede jako alkoholno piće u količini većoj od 20 litara čistog alkohola
 
 
7. PROIZVODNJA ALKOHOLNOG PIĆA U KOMERCIJALNE SVRHE – NUŽNO ISHODITI STATUS OVLAŠTENOG DRŽATELJA TROŠARINSKOG SKLADIŠTA – PROIZVOĐAČA ILI STATUS PROIZVOĐAČA IZVAN SUSTAVA ODGODE

Ako fizička osoba namjerava stavljati u potrošnju odnosno prodavati proizvedeno jako alkoholno piće neće se u smislu Zakona o trošarinama smatrati „malim proizvođačem jakog alkoholnog pića“ te
će morati na svu proizvedenu količinu obračunati i platiti trošarinu.
 
Takva proizvodnja jakog alkoholnog pića smatra se proizvodnjom u komercijalne svrhe za koju proizvodnju je potrebno ishoditi status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta-proizvođača (članak 31. Zakona o trošarinama) ili status proizvođača izvan sustava odgode (članak 69. Zakona o trošarinama). Po ishođenju navedenih statusa obveznik može odabrati i mogućnost da se doregistrira kao mala destilerija iz članka 67.a Zakona o trošarinama.

Dodatna uputa za fizičke osobe - proizvođače jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe 2018.
Izjava - mali proizvođači alkoholnih pića