JAVNI UVID

  • JAVNI UVID

          
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 320-02/18-01/01
URBROJ: 2125/04-18-09
Brinje, 22.05.2018.

Na temelju članka 29. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br. 20/18) i članka 84. Statuta Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/13, 32/17, 6/18), Općina Brinje izlaže na

J A V N I U V I D
PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE OPĆINE BRINJE


1. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Brinje (dalje: prijedlog Programa raspolaganja) izlaže se na javni uvid u trajanju od 15 (petnaest) dana.

2. Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja održat će se od 23. svibnja 2018. godine do 06. lipnja 2018. godine u prostoru vijećnice Općine Brinje, Trg admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 do 13,00 sati. Tekstualni dio prijedloga Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom na raspolaganju je zainteresiranim osobama u prostoru Općine Brinje.

3. Zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa raspolaganja najkasnije do isteka roka javnog uvida. Prigovori se upućuju Općinskom vijeću Općine Brinje, a predaju se osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje u radno vrijeme ili šalju poštom preporučeno u roku za podnošenje prigovora na adresu: Općina Brinje, Trg admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje.

Prigovori koji ne budu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom, te s adresom podnositelja neće se uzimati u obzir, a prigovori koji budu predani u Jedinstvenom upravnom odjelu ili zaprimljeni nakon isteka roka iz ove točke, a nisu upućeni poštom preporučeno u roku iz točke 2., odbacit će se.

4. O prigovorima će odlučivati Općinsko vijeće Općine Brinje u roku od 30 dana.

O P Ć I N S K I N A Č E L N I K
Zlatko Fumić