JAVNI POZIV

  • JAVNI POZIV

          

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKO VIJEĆE


KLASA: 011-01/18-01/03
URBROJ: 2125/04-18-02
Brinje, 29. ožujka 2018.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine» broj 41/14), članka 6. stavka 2. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Brinje («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije broj 17/14), te članka 28. i 83. Statuta Općine Brinje («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije broj 16/13, 32/17), Općinsko vijeće Općine Brinje na svojoj 5. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine objavljuje

J A V N I P O Z I V
za izbor članova Savjeta mladih Općine Brinje


Savjet mladih je savjetodavno tijelo koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život, te promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na razini Općine Brinje.

Mladi, u smislu ovog poziva su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Brinje koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih petnaest (15) do trideset (30) godina života.

Savjet mladih broji pet (5) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, a kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike mogu, pod uvjetom da imaju sjedište na području Općine Brinje, predložiti:
- udruge koje rade s mladima i za mlade
- učenička vijeća
- studentski zborovi
- pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije
- neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih

Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz prethodnog stavka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta.

Članovi Savjeta biraju se na razdoblje od tri (3) godine od dana izbora članova Savjeta mladih.

Pisane i obrazložene kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike podnose se Odboru za izbor i imenovanja putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje i to u roku 15 dana od dana objave javnog poziva.

Kandidatura obvezno sadrži:
1. naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja
2. podatke o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište)
3. očitovanje kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature
4. obrazloženje prijedloga

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.
Kandidature se podnose na prijavnici objavljenoj na web stranici Općine Brinje (www.brinje.hr).

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje Popis važećih kandidatura. Izvješće i Popis dostavljaju se Općinskom vijeću i objavljuju na web stranici Općine Brinje.

Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave Popisa važećih kandidatura raspravlja o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s Popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Brinje.

Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 17/14) uređuje se sastav, način i postupak izbora, djelokrug rada, način financiranja rada i programa, osnivanje prostornih i drugih uvjeta za rad te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Perković, dipl.ing.

 
Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih 2018.
 Prijavnica za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Brinje