IZVOĐENJE RADOVA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI BRINJE

  • IZVOĐENJE RADOVA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI BRINJE

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA: 351-04/17-01/06
URBROJ: 2125/04-17-03
Brinje, 23. studenog 2017.


SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA


PREDMET: Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetu nabave; Izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Brinje
- dostavlja se

Općina Brinje priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave; Izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Brinje.

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Slijedom navedene odredbe Općina Brinje kao naručitelj objavljuje na svojoj internetskoj stanici nacrt Dokumentacije o nabavi zajedno s pripadajućim troškovnikom, Glavnim projektom i tehničkim specifikacijama.

Molimo zainteresirane gospodarske subjekte da svoje primjedbe i prijedloge dostave najkasnije do 29. studenog 2017. godine na e-mail: ivica.perkovic@brinje.hr

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskoj stranici Općine Brinje (www.brinje.hr).

Predsjednik
Milan Kolak, dipl.ing.šum.

Opširnije