POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NOVI CJENIK KOMUNALNIH USLUGA

  • POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NOVI CJENIK KOMUNALNIH USLUGA
KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE d.o.o
FRANKOPANSKA 35
53260 BRINJE
 
KLASA: 363-01/17-01/09
URBROJ: 2125/79-17-01
 
PREDMET: Poziv na dostavu ponuda
 
Brinje, 15.11.2017.
 
Naručitelj: Komunalno društvo Brinje d.o.o, Frankopanska 35, Brinje, OIB 44146676576 
 
Komunalno društvo Brinje d.o.o ( dalje u tekstu : Naručitelj ) pokrenula je nabavu usluge za izradu 
prijedloga Cjenika odnosno CJENIKA za komunalnu uslugu odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada kao i Izjave za korisnike prema novoj Uredbi  o gospodarenju komunalnim otpadom ( NN 50/2017)
 
Molimo da tražene ponude  u što kraćem vremenskom roku( rok deset dana )  zainteresirani dostave na adresu: Komunalno društvo Brinje d.o.o, Frankopanska 35,53260 Brinje ili na e-mail : komunalno@brinje.tcloud.hr
 
S poštovanjem!

Direktor:
Josipa Pavlović,mag.ing.agr.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NOVI CJENIK KOMUNALNIH USLUGA