PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BRINJE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE

  • PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BRINJE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:351-01/17-01/07
URBROJ:2125/04-17-03
Brinje, 16. listopada 2017. godine

Na temelju odredbi članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine" broj 94/13 i 73/17) i članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08) i članka 84. Statuta Općine Brinje („Županijski giasnik" Ličko-senjske županije broj 16/2013), Općinski načelnik dana 16. listopada 2017. godine donosi

ODLUKU O STAVLJANJU NA JAVNI UVID PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BRINJE ZA RAZDOBLJE 2017. — 2022. GODINE (Revizija plana) - Nacrt

Članak 1. Donosi se odluka o objavljivanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Brinje (Revizija plana) radi pribavljanja primjedbi, prijedloga i mišljenja javnosti na web-stranici Općine Brinje www.brinje.hr i na oglasnoj ploči Općine Brinje dana 16. listopada 2017. godine.

Članak 2. lzvješćuje se javnost da svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Brinje (Revizija plana) mogu dati na web-stranici Općine Brinje www. brinje .hr, e-mail ured-nacelnikaRbrinie.hr  ili u pisanom obliku u prostorijama Općine Brinje, Trg admirala Janka Vukovića Potkapelskog 6, 53260 Brinje, u roku 30 dana od dana objave Nacrta na službenoj stranici Općine Brinje, donosno od 17. listopada do 17. studenog 2017. godine. Molimo zainteresiranu javnost da dostave sve svoje primjedbe i prijedloge koje će biti uzete u razmatranje tijekom daljnjeg postupka donošenja Plana gospodarenja otpadom (Revizija plana).

Članak 3. Svoja očitovanje, mišljenje, primjedbe i prijedloge možete upisati u knjigu primjedbi uz izloženi Plan gospodarenja otpadom Općine Brinje (Revizija plana) svakog radnog dana od 09:00 do 12:00 sati tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja.