ODLUKA O PODMIRENJU TROŠKOVA NABAVE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

  • ODLUKA O PODMIRENJU TROŠKOVA NABAVE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

           

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK
 
KLASA: 402-01/17-01/10
URBROJ: 2125/04-17-01
Brinje, 22.09.2017.
 
Na temelju članka 84. Statuta Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/13) Općinski načelnik Općine Brinje donosi
 
O D L U K U o podmirenju troškova nabave udžbenika za učenike osnovne i srednje škole s područja Općine Brinje u školskoj godini 2017./2018. 
 
I.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način podmirenja troškova nabave udžbenika za učenike osnovne i srednje škole s područja Općine Brinje u školskoj godini 2017./2018. iz proračuna Općine Brinje.
 
II.
Pravo na financiranje nabave udžbenika u 100% iznosu opravdanih troškova ostvaruju učenici iz obitelji kojima su mjesečni neto prihodi u posljednjih šest (6) mjeseci manji od 500,00 kuna po članu obitelji.
 
Pravo na sufinanciranje troškova nabave udžbenika ostvaruju učenici iz obitelji kojima su mjesečni neto prihodi u posljednjih šest (6) mjeseci od 500,00 kuna do 1.000,00 kuna po članu obitelji sukladno kriterijima iz ove Odluke. 
 
Korisnicima socijalne skrbi neće se sufinancirati nabava udžbenika s obzirom da isto pravo ostvaruju preko Centra za socijalnu skrb.
 
III.
Sufinanciranje udžbenika iz točke II. podtočke 2. ove Odluke ostvarivat će se u skladu sa sljedećim kriterijima:
1. Roditeljima koji imaju jednog učenika nabava udžbenika bit će sufinancirana sa 20% ukupnih opravdanih troškova prema priloženom računu,
2. Roditeljima koji imaju dvoje učenika nabava udžbenika bit će sufinancirana sa 30% ukupnih opravdanih troškova prema priloženom računu,
3. Roditeljima koji imaju troje učenika nabava udžbenika bit će sufinancirana sa 40% ukupnih opravdanih troškova prema priloženom računu,
4. Roditeljima sa četvero i više učenika nabava udžbenika bit će sufinancirana sa 50% ukupnih opravdanih troškova prema priloženom računu 
 
IV.
Zahtjev za podmirenje troškova nabave udžbenika podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini Brinje, na web stranici općine; www.brinje.hr i Osnovnoj školi „Luka Perković“ Brinje, a predaje se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje, Frankopanska 33, 53260 Brinje najkasnije do 16.10.2017. godine
 
Zahtjevi pristigli izvan roka neće se razmatrati.
 
V.
Zahtjevu za sufinanciranje obavezno se moraju priložiti slijedeći dokumenti:
a) Presliku osobne iskaznice roditelja (ili skrbnika),
b) Potpisanu izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o mjesečnim neto prihodima u posljednjih šest (6) mjeseci po članu obitelji,
c) Potvrdu o pohađanju škole za učenike koji školu pohađaju izvan općine, a imaju prebivalište na području Općine Brinje
d) Račun za kupljene udžbenike na kojem je vidljivo da je uplata izvršena (tj. da je račun plaćen). 
 
Zahtjevi bez priložene obvezne dokumentacije neće biti razmatrani.
 
VI.
Nakon prikupljenih zahtjeva Jedinstveni upravni odjel izdat će Rješenje podnositelju zahtjeva kojim će se odlučiti o podnesenom zahtjevu.
 
VII.
Općina Brinje po udovoljenim zahtjevima sredstva će uplaćivati na račune podnositelja zahtjeva.
 
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
                                                                                          
O P Ć I N S K I  N A Č E L N I K
Zlatko Fumić
 
Dostaviti:
- Osnovna škola „Luka Perković“, Brinje
- Računovodstvo, ovdje.
- Pismohrana, ovdje.