Odluka o podmirenju troškova nabave udžbenika za učenike prvog razreda Osnovne škole

  • Odluka o podmirenju troškova nabave udžbenika za učenike prvog razreda Osnovne škole

Grb RH

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 602-02/17-01/02
URBROJ: 2125/04-17-02
Brinje, 04. rujna 2017.

Na temelju članka 84. Statuta Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/13) Općinski načelnik Općine Brinje donosi
 
ODLUKU
o podmirenju troškova nabave udžbenika za učenike prvog razreda Osnovne škole
Luke Perkovića Brinje za školsku godinu 2017./2018. 
 
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način podmirenja troškova nabave udžbenika za učenike prvog razreda Osnovne škole Luke Perkovića Brinje za školsku godinu 2017./2018.  iz proračuna Općine Brinje.
 
II.
Pravo na financiranje nabave udžbenika u 100% iznosu opravdanih troškova ostvaruju učenici iz točke I. ove Odluke prema popisu učenika OŠ Luke Perkovića Brinje koji je sastavni dio ove Odluke.
 
Iznimno od podtočke 1. ove točke učenici čiji su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb, ostvaruju pravo na sufinanciranje nabave udžbenika u 50% iznosu opravdanih troškova s obzirom da preostali iznos mogu ostvariti preko Centra za socijalnu skrb.
 
Roditelji učenika koji su udžbenike nabavili na drugi način i ne posjeduju račun ostvaruju pravo na 50% vrijednosti udžbenika prema tržišnoj cijeni. 
 
III.
Zahtjev za podmirenje troškova nabave udžbenika podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini Brinje, na web stranici općine; www.brinje.hr i Osnovnoj školi „Luka Perković“ Brinje, a predaje se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje, Frankopanska 33, 53260 Brinje najkasnije do 30.09.2017. godine. 
 
Zahtjevi pristigli izvan roka neće se razmatrati.
 
IV.
Zahtjevu za sufinanciranje obavezno se moraju priložiti slijedeći dokumenti:
a) presliku osobne iskaznice roditelja (ili skrbnika),
b) presliku računa za kupljene udžbenike na kojem je vidljivo da je uplata izvršena (tj. da je račun plaćen), osim u slučaju iz točke II. podtočke 3. ove Odluke
 
Zahtjevi bez priložene obvezne dokumentacije neće biti razmatrani.
 
V.
Nakon isteka roka za prijavu Jedinstveni upravni odjel na Oglasnoj ploči Općine Brinje objavit će tablicu sa prikupljenim zahtjevima i iznosima opravdanih troškova za isplatu.
 
VI.
Općina Brinje po udovoljenim zahtjevima sredstva će uplaćivati na račune podnositelja zahtjeva.
 
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
OPĆINSKI  NAČELNIK