NATJEČAJ

  • NATJEČAJ

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje, raspisuje

N A T J E Č A J za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje – Viši stručni suradnik/ica za ruralni razvoj i EU fondove – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

UVJETI:
•    magistar struke ili stručni specijalist iz područja ekonomije
•    najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
•    položen državni stručni ispit
•    znanje rada na računalu
•    vozačka dozvola „B“ kategorije

Uvjeti utvrđeni za radna mjesta na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10, 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a imaju potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom.

Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na web stranici Općine Brinje www.brinje.hr (Važni dokumenti - Natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Brinje objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
•    životopis,
•    dokaz o državljanstvu (preslika domovnice i/ili osobne iskaznice)
•    presliku dokaza o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
•    dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 1 godine što se dokazuje slijedećim dokumentima:
a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
b) preslika ugovora o radu, ili ugovora o stručnom osposobljavanju, ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
•    presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
•    presliku uvjerenja da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
•    vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
•    presliku dokaza ili navod u životopisu o znanju rada na računalu
•    preslika vozačke dozvole „B“ kategorije


U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte).


Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Osoba koja ne podnese urednu i pravovremenu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na Natječaj sukladno članku 21. Zakona.


Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Brinje, Frankopanska 33, 53260 Brinje s naznakom: „Natječaj - viši stručni suradnik za ruralni razvoj i EU fondove“.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BRINJE
KLASA: 112-02/17-01/01
URBROJ: 2125/04-17-01
Brinje, 30.05.2017.

PROČELNIK
Marijan Bardiovski, ing.

Natječaj za prijam službenika/ice u službu na neodređeno vrijeme
Upute i obavijesti kandidatima