OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

  • OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

         
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
JEDINSTVENI  UPRAVNI ODJEL
KLASA: 350-02/16-01/03
Ur.br: 2125/04-16-45

Brinje, 21. rujna 2016.godine

Na temelju članka 96. stavak 3.  Zakona o prostornom uredjenju (,,Narodne novine“ br.153/13)) i Zaključka Općinskog načelnika o utvrđivanju prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uredjenja Opcine Brinje za javnu raspravu KLASA: 350-02/16-01/03, URBROJ: 2125/04-16-44  od 20.  rujna 2016.godine,  objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREDJENJA OPĆINE BRINJE

1. Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uredjenja Općine Brinje, održat ce se u periodu od 03. listopada 2016.godine do 11. listopada 2016.godine.

2. U tijeku trajanja javne rasprave, prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Općine Brinje, biti ce izložen na javni uvid u Vijećnici Općine Brinje, Trg admirala Janka Vukovića  Potkapelskog 6, svakog  radnog dana od 8,00 do 14,00 sati i na web stranici Općine Brinje.

3. Javno izlaganje o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uredjenja Općine Brinje održat ce se u Vijećnici Općine Brinje, Trg admirala Janka Vukovića Potkapelskog 6, Brinje i to dana 06. listopada 2016.godine u 11,00 sati.

4. Očitovanja,  mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog ciljanih izmjena  i dopuna PPUO Brinje mogu se dostaviti na adresu: Općina Brinje, Frankopanska 33, 53260 Brinje, u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom do 11. listopada 2016.godine.

5. Gradjani i udruge sudjeluju na javnoj raspravi na nacin da:
-imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog IV. izmjena i dopuna prostornog plana,
-postavljaju  pitanja tijekom javnog  izlaganja o predloženim  rješenjima,
-mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog IV. izmjena i dopuna prostornog plana o kojem se provodi javna rasprava,
-daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
-upučuju pisane prijedloge i primjedbe Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje.

6. Prijedlozi i primjedbe gradana i udruga koji nisu dostavljeni u roku odredjenom u točki 4. ove objave i nisu čitko napisani, nece se uzeti u obzir u pripremi izvješča o javnoj raspravi.


 

2016 - PRIJEDLOG IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE BRINJE

OBAVIJEST O JAVNOJ-RASPRAVI