Promjena adrese sjedišta Općine Brinje

  • Promjena adrese sjedišta Općine Brinje

           

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPCINA BRINJE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
 
KLASA: 951 -02122-01 101
URBROJ : 2125-4-22-03/1 -03
Brinje, 27. rujna 2022. godine
 
PoŠtovani,
Ovim putem obavještavamo vas da je dana 26. rujna 2022. godine na tremelju Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007 Državnog zavoda za statistiku izvršena promjena adrese sjedišta Opcine Brinje te glasi:
 
OPĆINA BRINJE
Frankopanska 35
53260 BRINJE
 
Molimo da ažurirate navedenu promjenu u svojim poslovnim sustervima, evidencijama i dr., te da nadalje svu dokumentaciju, račune, pismena i dr. akte dostavljate na novu adresu sjedišta Općine Brinje.
Brojevi telefona i e-mail adrese nisu se mijenjali.
S poštovanjem,