JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina na području k.o. Brinje

  • JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina na području k.o. Brinje
 
          

 
Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 (pročišćeni tekst) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina na području k.o. Brinje Općinskog vijeća Općine Brinje od 08. rujna 2022. godine, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina na području k.o. Brinje

I. Raspisuje se javni natječaj za prodaju:

1. k.č.br. 591/13, označena kao oranica, građevinsko zemljište upisano u zk.ul.br. 2021, k.o. Brinje, površine 205 čhv-a, odnosno 736 m2;
-početna cijena: 47.200,00 kn
2. k.č.br. 591/15, označena kao oranica, građevinsko zemljište upisano u zk.ul.br. 2021, k.o. Brinje, površine 240 čhv-a, odnosno 863 m2;
-početna cijena: 55.300,00 kn
3. k.č.br. 591/16, označena kao oranica, građevinsko zemljište upisano u zk.ul.br. 2021, k.o. Brinje, površine 255 čhv-a, odnosno 919 m2;
-početna cijena: 58.900,00 kn
4. k.č.br. 591/17, označena kao oranica, građevinsko zemljište upisano u zk.ul.br. 2021, k.o. Brinje, površine 271 čhv-a, odnosno 975 m2;
-početna cijena: 62.500,00 kn
5. k.č.br. 591/18, označena kao oranica, građevinsko zemljište upisano u zk.ul.br. 2021, k.o. Brinje, površine 259 čhv-a, odnosno 932 m2;
-početna cijena: 59.800,00 kn
prema nalazu i mišljenju sudskog procjenitelja Lidije Pernar, dipl.ing.građ., br. vještačenja: 2020-14-PE
6. k.č.br. 130, označena kao kuća, gospodarska zgrada, dvorište i vrt u mjestu, upisane u zk.ul.br. 58, k.o. Brinje, površine 241 čhv-a, odnosno 867 m2, u suvlasništvu Općine Brinje dijela 2/14;
-početna cijena: 30.428,57 kn
prema nalazu i mišljenju sudskog procjenitelja Lidije Pernar, dipl.ing.građ., br. vještačenja: 2020/PE/5

II. Za nekretnine iz točke I. ovog Natječaja pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u Republici Hrvatskoj.

III. Za nekretninu iz točke I. podtočke 6. pravo prvokupa imaju suvlasnici nekretnine.

IV. Svaki ponuditelj dužan je uplatiti jamčevinu u visini od 10% početne cijene nekretnine, na račun Općine Brinje HR3223400091803700006, model: 68, poziv na broj odobrenja: 7757-OIB na ime „jamčevina za kupnju nekretnine u k.o. Brinje“. Izabranom natjecatelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene nekretnine/a, dok se ostalim natjecateljima jamčevina vraća u nominalnom iznosu po okončanju natječaja, tj. nakon donošenja konačne odluke o prodaji. Ako izabrani natjecatelj odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na povrat jamčevine.
Natjecatelju koji ne uspije na natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od donošenja Odluke o prodaji.

V. Ponuda mora sadržavati :

- ime i prezime, adresu i OIB ponuditelja (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), kontakt,
- presliku domovnice ili osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba (za državljane RH), preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane, presliku isprave o upisu u sudski (trgovački), obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta (ne starije od 6 mjeseci do dana raspisivanja natječaja) za pravne osobe i obrtnike,
- naznaku čestice odnosno nekretnine za koju se podnosi ponuda i ponuđena kupoprodajna cijena koja ne može biti niža od početno utvrđene cijene,
- dokaz o plaćenoj jamčevini,
- broj računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,
- presliku zemljišno-knjižnog izvatka za nekretninu iz točke I. podtočke 6. kao dokaz za ostvarivanje prava prvokupa iz točke III. Natječaja.

VI. Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama poštom na adresu: Općina Brinje, Frankopanska 35, 53260 Brinje ili osobno u pisarnicu Općine Brinje s naznakom: "Ponuda za kupnju nekretnine u k.o. Brinje", - NE OTVARAJ -.

Natječaj će biti otvoren do prodaje svih nekretnina. Prispjele ponude otvarat će se svakog prvog radnog dana u mjesecu u 12,00 sati u prostoru Općine Brinje pred imenovanim Povjerenstvom. Pri pregledu i ocjeni ponuda u obzir će se uzeti samo ponude prispjele u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem će se vršiti otvaranje ponuda.

U slučaju da zainteresirani ponuditelj dostavi ponudu za parcelu za koju je već dostavljena prihvatljiva ponuda ista će se ocijeniti kao zakašnjela i odbacit će se.

Natječaj se objavljuje dana 25. rujna 2022. godine u dnevnom tisku „Novi list“, web stranici Općine Brinje (www.brinje.hr) i na oglasnoj ploči Općine Brinje.

VII. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

VIII. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koja zadovoljava uvjete iz natječaja i koji ponudi najvišu ponuđenu cijenu.

IX. Ukoliko više ponuditelja ponude za istu nekretninu istu cijenu koja je ujedno najviša, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja je ranije pristigla.

X. Općinsko vijeće ima pravo bez obrazloženja poništiti natječaj u cijelosti ili njegovom dijelu, odnosno ne prihvatiti nijednu ponudu i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu.

XI. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

XII. Porez na promet nekretnina snosi kupac.

XIII. Nekretnine iz točke I. podtočke 1. – 5. natječaja ne smiju se otuđiti u roku 10 godina od dana potpisa i ovjere ugovora kod javnog bilježnika. Zabilježba zabrane otuđenja bit će upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Gospiću, Zemljišno knjižnog odjela sa sjedištem u Otočcu.

XIV. Ponuditelji, čije su ponude izabrane kao najpovoljnije, dužne su nakon primitka Odluke o izboru zaključiti kupoprodajne ugovore sa Općinom Brinje kao prodavateljem.
Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje odnosno sklapanja kupoprodajnog ugovora u roku koji naknadno odredi prodavatelj ili ako ne uplati ugovoreni iznos u roku, nekretnina će se prodati ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz natječaja i koji je ponudio slijedeću najvišu cijenu.

XV. S izabranim natjecateljem zaključit će se kupoprodajni ugovor kojim će se urediti rok, način plaćanja i prijenos vlasništva nad kupljenom/im nekretninom/ama.

XVI. Informacije o nekretninama mogu se dobiti na telefon: 053/701-270.

KLASA: 940-01/22-01/08
URBROJ: 2125-4-22-01-02
Brinje, 22.09.2022
.

Predsjednik Povjerenstva
Milan Kolak, dipl.ing.šum.

Povezani dokumenti
JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina na području k.o. Brinje(pdf)