JAVNI POZIV za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u području sporta u Općini Brinje za 2022. godinu

  • JAVNI  POZIV za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u području sporta u Općini Brinje za 2022. godinu
ZAJEDNICA SPORTOVA
OPĆINE BRINJE
Frankopanska 35
53260 BRINJE
 
Urbroj: 111/2022
U Brinju, 23.09.2022. godine
 
Temeljem članka 76. Zakona o sportu (NN broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)  članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode udruge (NN 26/15 i 37/21) i članaka 12. i 16. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Brinje(KLASA:402-08/21-01/24, URBROJ:2125/04-21-02-01, od 13.12.2021.g.)., Zajednica sportova Općine Brinje objavljuje
 
J A V N I  P O Z I V
za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u području sporta u Općini Brinje za 2022. godinu
 
I.
Zajednica sportova Općine Brinje poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad u području sporta da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koje doprinose razvoju sporta na području Općine Brinje.
 
II.
Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 20.000,00 kuna.
Aktivnosti koje se mogu prijaviti:
- aktivnosti koje se odnose na poticanje i promicanje sporta posebno kroz rad s djecom i mladima, očuvanje i poboljšanje postignute kvalitete sporta posebice onoga dijela koji doprinosi promidžbi Općine Brinje,
- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
- sportske manifestacije,
- provedba sustava treninga i natjecanja sportskih udruga te provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži.
Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 1.000,00 kn
Najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 15.000,00 kn
 
III.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u području sporta u Općini Brinje za 2022. godinu, odnosno zaključno sa 24.10.2022. godine.
 
IV.
Prijaviti se mogu organizacije civilnog društva koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
1. Da su članovi Zajednice sportova Općine Brinje, a ukoliko nisu članovi Zajednice Općine Brinje da prijavom na ovaj Javni poziv planiraju provođenje aktivnosti na području Općine Brinje.
2. Da temeljem Zakona o sportu mogu obavljati sportsku djelatnost uz uvjet da imaju sjedište na području Općine Brinje i da ostvaruju programe ili projekte kojima se zadovoljavaju javne potrebe i interesi Općine Brinje.
3. Da ispunjavaju sve obveze propisane Zakonom o udrugama
4. Da ostvaruju programe ili projekte koji pridonose razvitku i općem napretku Općine Brinje, njenoj pozitivnoj promociji, pozitivnoj medijskoj vidljivosti te povećanju njenog položaja i ugleda.
5. Da su u slučaju prethodnog dobivanja financijskih sredstava iz Proračuna Zajednice sportova Općine Brinje opravdali njihovo trošenje.
6. Da imaju podmirene sve obveze prema državnom proračunu, Proračunu Općine Brinje i Ličko-senjske županije.
 
V.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima koji se mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje ili na mrežnim stranicama Općine Brinje (www.brinje.hr).
Podnositelji prijava dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac opisa programa ili projekta
2. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac proračuna programa ili projekta
3. Popunjena, potpisana i ovjerena pečatom prijavitelja Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
4. Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac izjave o partnerstvu ukoliko se projekt/program provodi u partnerstvu
5. Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (može ga zamijeniti ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge u registru udruga) koji nije stariji od 90 dana od datuma prijave na ovaj Javni poziv
6. Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan Javni poziv do datuma dostave projektnog prijedloga.
Prijave s obrascima dostavljaju se u elektroničkom obliku. 
 
VI.
U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u elektroničkom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se elektroničkim putem na e-mail adresu:
s naznakom u predmetu maila da se radi o PRIJAVI NA JAVNI POZIV OD 23.09.2022.
 
VII.
Odluku o dodjeli financijskih sredstava po ovom Javnom pozivu će donijeti Izvršni odbor Zajednice sportova Općine Brinje,  na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, a uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice i mogućnosti Proračuna.
Sa svim korisnicima kojima će ovim Javnim pozivom biti odobrena financijska sredstva za realizaciju Programa u 2022. godini, Zajednica sportova Općine Brinje će sklopiti ugovore o financijskoj podršci.
 
VIII.
Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava mogu podnijeti prigovor na odluku. Prigovor se podnosi u pisanom obliku Izvršnom odboru u roku od osam dana od dana primitka obavijesti o rezultatima natječaja koji će o istom odlučiti u roku od osam dana od dana primitka prigovora. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu.
 
IX.
Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom pozivu neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.
Isto tako programi/projekti/manifestacije koji prilikom postupka ocjenjivanja ne ostvare minimalno 35 bodova neće moći biti financirani kroz ovaj javni poziv.
 
X.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim pute, slanjem maila na adresu elektroničke pošte zsbrinje@gamil.com najkasnije do 20.10.2022. godine na način da u predmetu maila bude istaknuto da se radi o UPITU.
 
PREDSJEDNIK ZAJEDNICE SPORTOVA OPĆINE BRINJE
Mirko Radotić, prof.