Odluka o dodjeli financijskih sredstava medijima u 2022. godini

  • Odluka o dodjeli financijskih sredstava medijima u 2022. godini

 

          

 

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 008-02/22-01/03
URBROJ: 2125-4-22-02-21
Brinje, 16. ožujka 2022. godine.

 

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članaka 46. i 86. Statuta Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko - senjske županije broj 4/21), članka 14. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija (“Županijski glasnik” Ličko - senjske županije broj 2/22) te Prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava KLASA: 008-02/22-01/03, URBROJ: 2125-4-22-05-20 od 10. ožujka 2022. godine Općinski načelnik donosi

 
ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava medijima u 2022. godini
 
I.

Prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih po „Javnom pozivu za financiranje programskih sadržaja medija u 2022. godini“, utvrđuje se namjena i visina novčanih sredstava koja će se isplatiti iz proračuna Općine Brinje za 2022. godinu kako slijedi:

 
R. br.
PRIJAVITELJ (naziv programa)
OSTVARENI BODOVI
IZNOS FINANCIRANJA
1.

SIX SIGMA, „Objava vijesti i medijskog sadržaja s područja Općine Brinje“, www.indirektno.com

92
9.000,00
2.

LIKA NEKRETNINE (Portal GlasGacke.hr), „Godišnje izvješćivanje o svim događanjima na cijelom području Općine Brinje“

63,3
9.000,00
3.

 HRVATSKI RADIO OTOČAC, „Vijesti, reportaže i emisije iz Općine Brinje“

86
15.000,00
4.
LIKA MEDIA d.o.o. (Portal Lika online), „Vijesti iz Općine Brinje“
70,3
9.000,00
5.
DIGITAL MEDIA GROUP d.o.o., „Đir“
73
15.000,00
6.

HD7 CONSULTING d.o.o. (Portal Nacionalno.hr), „Ličko -senjska županija – vijesti iz Općine Brinje“

66,3
9.000,00
7.

KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ (Radio Gospić) „Emisije, vijesti, najave, praćenje i oglašavanje na Radio Gospiću“

82,3
5.000,00
8.

KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ (Radio Gospić News Portal), „Emisije, vijesti, najave, praćenje i oglašavanje na Radio Gospiću News Portalu“

71
2.000,00
9.
LOKI SERVICE (TV Loki), „Snimanje i objavljivanje događaja u Općini Brinje“
70
15.000,00
UKUPNO

88.000,00 KN

 
 
II.

Općina Brinje će s prijaviteljima kojima je odobreno financiranje sklopiti ugovor o financiranju kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Brinje.         

 
III.

Prigovor se može podnijeti u pisanom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o rezultatima Javnog poziva. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.

 Podneseni prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu. O prigovoru odlučuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje u roku osam dana od dana primitka prigovora.

 
IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici Općine Brinje, www.brinje.hr.
 

OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Fumić   

 
 
DOSTAVITI:
  1. SIX SIGMA, Stjepana Radića 13 a, 53220 OTOČAC,
  2. LIKA NEKRETNINE d.o.o., K. Zvonimira 65, p.p. 72, 53220 OTOČAC,
  3. HRVATSKI RADIO OTOČAC, Trg dr. Franje Tuđmana 10, 53220 OTOČAC,
  4. LIKA MEDIA d.o.o., Bana Ivana Karlovića 11, 53288 KARLOBAG, 
  5. DIGITAL MEDIA GROUP d.o.o., Nova cesta 18A, 51410 OPATIJA,
  6. HD7 CONSULTING d.o.o., Amruševa 15, 10000 ZAGREB,
  7. KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR GOSPIĆ, Javna ustanova za kulturu, Budačka 12, 53000 GOSPIĆ,
  8. LOKI SERVICE, Bana Josipa Jelačića 2, 53220 OTOČAC.


Odluka o dodjeli financijskih sredstava medijima u 2022. godini (PDF)