Javni poziv za financiranje programskih sadržaja medija u 2022. godini Općina Brinje

  • Javni poziv za financiranje programskih sadržaja medija u 2022. godini Općina Brinje

          

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 008-02/22-01/03
URBROJ: 2125-4-22-02-02
Brinje, 23. veljače 2022. godine 

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članaka 46. i 86. Statuta Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, broj 4/21) te članka 1. stavka 7. Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, broj 2/22) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja medija u 2022. godini

I. Predmet Javnog poziva
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja lokalnih elektroničkih i tiskanih medija u 2022. godini.
Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21), elektronički mediji su: audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije (portali).
Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se tematske emisije, objave koje su izdvojene u tematske cjeline, pojedinačne objave i sl., a koje su od interesa za Općinu Brinje u smislu informiranja građana Općine Brinje.
Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija u cijelosti.
Cilj dodjele sredstava je proizvodnja i objava programskih sadržaja namijenjenih informiranju građana o projektima i programima Općine Brinje i s područja Općine Brinje, a koji su od interesa za građane Općine Brinje te o odlukama, uslugama i uopće o radu Općine Brinje kojim se zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi građana Općine Brinje.

II. Uvjeti za prijavu na Javni poziv
Na Javni poziv se mogu javiti lokalni elektronički i tiskani mediji koji:
- imaju sjedište u Republici Hrvatskoj;
- upisani su u knjige pružanja medijskih usluga odnosno elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije.
Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti mediji koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Brinje.

III. Kriteriji dodjele financijskih sredstava
Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavitelja su:

 
KRITERIJ
BROJ BODOVA
1.

Usmjerenost programskog sadržaja na lokalnu tematiku (najave, praćenje i izvještavanje o događajima na području Općine Brinje), usmjerenost na teme iz područja nadležnosti Općine Brinje koje su od interesa za građane Općine Brinje (projekti, programi, odluke i usluge Općine Brinje namijenjene građanima).

1-20
2.

Kvantiteta (dinamika) objavljivanja programskog sadržaja koji se predlaže i pozicija predloženog programskog sadržaja unutar ukupnog programa medija (vrijeme i trajanje objavljivanja kod radijskog programa i/ili pozicija objava za portale: naslovnica, podstranica, posebna rubrika i sl).

1-20
3.

Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju predloženog programskog sadržaja i njegova prilagođenost krajnjoj publici, građanima Općine Brinje, programski sadržaji od društvene važnosti prenose se jasno i nepristrano.

1-20
4.

Opravdanost traženog financiranja u odnosu na ponuđeno te trajanje ugovora o financiranju.

1-20
5.

Potencijal dodatnih mogućnosti korištenja programskog sadržaja i kvaliteta dosadašnje suradnje.

1-20
 
MAKSIMALAN BROJ BODOVA
100

Prijave koje ostvare manje od 50% maksimalnih bodova ne mogu ostvariti financiranje od strane Općine Brinje.

IV. Sadržaj prijave na Javni poziv
Prijava na Javni poziv obavezno sadrži sljedeću dokumentaciju:
-Obrazac I. koji sadrži podatke o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija;
-Obrazac II. prijave koji sadrži podatke o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija;
-Obrazac Privole za obradu, prikupljanje i objavu podataka prijavitelja;
-Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije.
Obrasci I. i II., te Obrazac Privole moraju biti u cijelosti popunjeni, potpisani od strane ovlaštene osobe prijavitelja i ovjereni pečatom.
Obrasci za prijavu dostupni su na web stranici Općine Brinje (www.brinje.hr) te se ispunjavaju isključivo pomoću računala te potom printaju za slanje ili dostavu.
Prijavitelj može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja. U tom slučaju programske sadržaje prijavljuje odvojeno, odnosno za svaki programski sadržaj koristi zasebne obrasce prijave.

V. Način prijave
Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu ili dostavljaju osobno u Općinu Brinje:
OPĆINA BRINJE
Trg admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6
53260 BRINJE
s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA MEDIJA U 2022. GODINI – NE OTVARAJ“

VI. Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Općine Brinje.
Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog Javnim pozivom te nepotpune prijave i prijave podnositelja koji ne zadovoljavaju uvjete Javnog poziva.

VII. Rezultati Javnog poziva
Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja medija donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijava.
Rezultati Javnog poziva biti će objavljeni na internetskoj stranici Općine Brinje u roku od tri (3) dana od donošenja odluke o odabiru.
Zaprimljene prijave s pratećom dokumentacijom se neće vraćati prijaviteljima.
Prijavitelji kojima se odobre financijske potpore sklopit će s Općinom Brinje ugovor o financiranju kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Općine Brinje.
Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Općine Brinje.

VIII. Način objave informacija
Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava, biti će objavljene na internetskoj stranici Općine Brinje www.brinje.hr.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:
Tel: +385 53 701-261
Mail: ured-nacelnika@brinje.hr

OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Fumić

Povezani dokumenti: 

JAVNI POZIV ZA FINACIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA MEDIJA (PDF)

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA (PDF)

OBRAZAC I. OPĆINA BRINJE (DOCX)

OBRAZAC II. OPĆINA BRINJE (DOCX)

Privola za obradu, prikupljanje i korištenje podataka 2022 MEDIJI (DOCX)