JAVNI POZIV

  • JAVNI POZIV
 
          

 
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 402-02/22-01/02
URBROJ: 2125-4-22-03/1-01

Brinje. 05.01.2022. godine

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVINLONG DRUŠTVA  OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO NA PODRUČJU OPĆINE BRINJE ZA 2022. GODINU.