JAVNI NATJEČAJ

  • JAVNI NATJEČAJ
 
          
Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 (pročišćeni tekst) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u k.o. Letinac Općinskog vijeća Općine Brinje od 22. srpnja 2021. godine, raspisuje se
 
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u k.o. Letinac
 
I. Raspisuje se javni natječaj za prodaju:  
 
1. k.č.br. 704, koja u naravi predstavlja vrt kod kuće u zadnjem polju, površine 62 čhv, odnosno 223 m2, upisane u zk.ul.br. 280 k.o. Letinac
- početna cijena: 5.800,00 kuna prema nalazu i mišljenju sudskog procjenitelja Lidije Pernar, dipl.ing.građ., br. vještačenja: 2021/PS/5
 
2. k.č.br. 705, koja u naravi predstavlja vrt kod kuće u zadnjem polju, površine 53 čhv, odnosno 191 m2, upisane u zk.ul.br. 280 k.o. Letinac
-    početna cijena: 5.000,00 kuna prema nalazu i mišljenju sudskog procjenitelja Lidije Pernar, dipl.ing.građ., br. vještačenja: 2021/PS/5
 
3. k.č.br. 706, koja u naravi predstavlja vrt kod kuće u zadnjem polju, površine 63 čhv, odnosno 227 m2, upisane u zk.ul.br. 280 k.o. Letinac
-  početna cijena: 5.900,00 kuna prema nalazu i mišljenju sudskog procjenitelja Lidije Pernar,  dipl.ing.građ., br. vještačenja: 2021/PS/5
 
II. Za nekretnine iz točke I. ovog Natječaja pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u Republici Hrvatskoj.         
 
III. Za nekretninu iz točke I. podtočke 3. pravo prvokupa imaju vlasnici/suvlasnici izgrađenih objekata pod uvjetom da su isti legalno izgrađeni, odnosno legalizirani.
 
IV. Svaki ponuditelj dužan je uplatiti jamčevinu u visini od 10% početne cijene nekretnine, na račun Općine Brinje HR3223400091803700006, model: 68, poziv na broj odobrenja: 7757-OIB na ime „jamčevina za kupnju nekretnine u k.o. ____________“. Izabranom natjecatelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene nekretnine/a, dok se ostalim natjecateljima jamčevina vraća u nominalnom iznosu po okončanju natječaja, tj. nakon donošenja konačne odluke o prodaji. Ako izabrani natjecatelj odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na povrat jamčevine.
Natjecatelju koji ne uspije na natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od donošenja Odluke o prodaji. 
 
V. Ponuda mora sadržavati :  
 
- ime i prezime, adresu i OIB ponuditelja (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), kontakt,
- presliku domovnice ili osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba (za državljane RH), preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane, presliku isprave o upisu u sudski (trgovački), obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta (ne starije od 6 mjeseci do dana raspisivanja natječaja) za pravne osobe i obrtnike,
-  naznaku čestice odnosno nekretnine za koju se podnosi ponuda i ponuđena kupoprodajna cijena koja ne može biti niža od početno utvrđene cijene,
- dokaz o plaćenoj jamčevini,
- broj računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu  odabrane,
- dokaz o legalnosti objekata za ostvarivanje prava prvokupa iz točke III. Natječaja.  
   
VI. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Brinje, Trg admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje, s naznakom: "Ponuda za kupnju nekretnine u k.o. Brinje i k.o. Prokike", - NE OTVARAJ -. 
Natjecatelji su ponudu za kupnju nekretnine/a dužni dostaviti u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja. 
Natječaj se objavljuje dana 12. kolovoza 2021. godine u dnevnom tisku „Novi list“, web stranici Općine Brinje (www.brinje.hr) i na oglasnoj ploči Općine Brinje.
 
VII. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
 
VIII. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koja zadovoljava uvjete iz natječaja i koji ponudi najvišu ponuđenu cijenu. 
 
IX. Ukoliko više ponuditelja ponude za istu nekretninu istu cijenu koja je ujedno najviša, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja je ranije pristigla.
 
X. Općinsko vijeće ima pravo bez obrazloženja poništiti natječaj u cijelosti ili njegovom dijelu, odnosno ne prihvatiti nijednu ponudu i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu.
 
XI. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
 
XII. Porez na promet nekretnina snosi kupac.
 
XIII. Ponuditelji, čije su ponude izabrane kao najpovoljnije, dužne su nakon primitka Odluke o izboru zaključiti kupoprodajne ugovore sa Općinom Brinje kao prodavateljem.
Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje odnosno sklapanja kupoprodajnog ugovora u roku koji naknadno odredi prodavatelj ili ako ne uplati ugovoreni iznos u roku, nekretnina će se prodati ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz natječaja i koji je ponudio slijedeću najvišu cijenu. 
  
XIV. S izabranim natjecateljem zaključit će se kupoprodajni ugovor kojim će se urediti rok, način plaćanja i prijenos vlasništva nad kupljenom/im nekretninom/ama.
 
XV. Informacije o nekretninama mogu se dobiti na telefon: 053/701-270. 
 
KLASA: 940-01/20-01/07
URBROJ: 2125/04-21-08
Brinje, 10.08.2021.
                                                                                                      
Predsjednik Povjerenstva
Milan Kolak, dipl.ing.šum.