Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga

  • Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga

          

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 335-01/21-01/01
URBROJ: 2125/04-21-01
Brinje, 03.kolovoza 2021.g.

PREDMET: Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije „Proslava Dana Općine Brinje i Blagdana Velike Gospe“


I. Opći uvjeti
Općina Brinje u suradnji sa lokalnim udrugama organizatori su manifestacije „Proslava Dana Općine Brinje i Blagdana Velike Gospe“
Općina Brinje raspisuje Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije (bez hrane) „Proslava Dana Općine Brinje i Blagdana Velike Gospe“ dana 14. i 15.kolovoza 2021. godine.
Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „Proslava Dana Općine Brinje i Blagdana Velike Gospe“
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe — državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju propisane uvjete Zakona o ugostiteljstvu i koje su podmirile sve obveze prema Općini Brinje.
Ugostitelji koji se jave na Javni poziv i prilože dokaz o svom statusu (obrtnica, izvadak iz registra djelatnosti i dr.) imaju pravo korištenja navedenog prostora te priključenja na električnu energiju.

Ugostitelj je dužan svoje izlaganje i prodaju uskladiti sa zakonskim propisima RH – posebno sa Zakonom o trgovini, Zakonom o trošarinama te Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. U suprotnom, Općina Brinje ne snosi nikakvu odgovornost ni prema ugostiteljima niti prema trećim osobama.

II. Predmet javnog poziva
Predmet javnog poziva je 1 lokacije za ugostiteljski šank na lokaciji Nogometnog igrališta kod NK Sokolac.
1. Vrijeme održavanja manifestacije: 14. i 15. kolovoza 2021.g
2. Mjesto održavanja : Nogometno igralište NK Sokolac Brinje
3. Program: održavanje manifestacije „Proslava Dana Općine Brinje i Blagdana Velike Gospe“

Organizator se obvezuje osigurati glazbeni bend.

III. Uvjeti
Uvjeti koje mora ispuniti ponuditelj:
1. Najam, prijevoz, montaža i demontaža šanka za pružanje ugostiteljske usluge pokraj Nogometnog igrališta NK Sokolac i ostalog (sva potrebna oprema, dekoracija, zadovoljenje sigurnosnih i svih ostalih zakonskih odredbi ishođenjem svih potrebnih dozvola, osiguranja i potrebnih suglasnosti),
2. Osiguravanje svih tehničkih, kadrovskih i higijenskih uvjeta za pružanje ugostiteljske usluge prema važećim propisima, opremiti šank sa potrebnim aparatima, isključiva upotreba jednokratnih čaša i ambalaže,
3. U slučaju nadopunjavanja prostora oko lokacije stolovima,
4. Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti obavezno koristiti kasu i izdavati račune,
5. Zabranjeno puštanje glazbe u vrijeme organiziranih događanja u sklopu manifestacije,
6. Montirati šank i svu opremu najkasnije 14. kolovoza do 8:00,
7. Po završetku manifestacije, a najkasnije do 16. kolovoza demontirati i odvesti šank i prateći sadržaj, te prostor ostaviti u prvobitnom stanju,
8. Održavati čistoću lokacije i odlagati otpad na za to predviđena mjesta,
9. Pridržavati se svih epidemioloških mjera
10. Osigurati redare .

IV. Organizator manifestacije
Organizator manifestacije se obvezuje da će:
1. osigurati nesmetan pristup za postavljanje opreme,
2. osigurati priključak za električnu energiju,
3. ishoditi potrebnu dozvolu od MUP-a ( prijava javnog okupljanja),
4. osigurati predviđene kante za odvajanje otpada.

V. Način provođenja javnog poziva
Iskazivanje interesa za Javni poziv se provodi podnošenjem pisanih ponuda.

VI. Sadržaj i način podnošenja ponuda
Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku te se dostavljaju osobno, u zatvorenim omotnicama s naznakom "Ne otvaraj — Ponuda za Javni poziv „Proslava Dana Općine Brinje i Blagdana Velike Gospe“ na adresu Općina Brinje, Trg A.J.V.Podkapelskog 6, 53260 Brinje zaključno na dan 09.kolovoza 2021 g. do 10:00 ili na adresu elektroničke pošte: ured-nacelnika@brinje.hr
Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:
1. Ime i prezime ponuditelja i naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontakt podacima (e-mail, telefon, mobitel),
2. Za pravne osobe: preslika važećeg rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavijanje djelatnosti za koju se natječe, ne starije od 30 dana,
3. Za fizičke osobe: preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje djelatnosti za koju se natječe, ne starija od 30 dana,
4. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.
5. Kopiju rješenja o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkohola i alkoholnih pića);
6. Ugostitelji – ponudu jela s cijenama tj. detaljan opis predloženih usluga s cjelokupnom ponudom (vrsta hrane i pića s prijedlogom ugostiteljske ponude – meni);
7. Kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe;
8. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od raspisivanja javnog poziva;
9. Izjava o pružanju kompletnog ugostiteljskog asortimana koja sadržava:

- Zaštitu od vremenskih neprilika (šator, tende, suncobrani)
- Stolice, te stolove za usluživanje hrane i pića
- Pokretni ugostiteljski objekt (koji sadržava šank, rashladne uređaje, prostor za pripremu i posluživanje jela i pića)
- Postavljanje svih propisanih dezinfekcijskih sredstava na lokacijama za goste
- Reklamiranje i promidžba na svojim stranicama i društvenim mrežama
- Održavanje čistoće i reda,
- Odabrani ugostitelj je obveznik osiguranja redarske službe za vrijeme trajanja manifestacije,
- Dogovaranje programskog sadržaja sa Organizatorom,
- Dodatna ponuda, prijedlozi i ideje ugostitelja ( opisni prijedlog )

VII. Odabir ponuditelja
Ponude koje su nepravovremene, nepotpune i nejasne se neće razmatrati. Ponude ocjenjuje povjerenstvo za provedbu javnog poziva imenovano od strane Općine Brinje
.
VIII. Objava rezultata javnog poziva
Ovaj Javni poziv će se objaviti na Oglasnoj ploči Općine Brinje, web stranicama i društvenim mrežama Općine Brinje. Provedbu ovoga Javnog poziva će u potpunosti izvršiti Općina Brinje.
Obavijest o rezultatima će biti dostavljena svim sudionicima pisanim putem u roku od 2 dana od dana donošenja istog bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.
Odabrani ponuditelji su dužni dostaviti dokaz o uplaćenoj cjelokupnoj ponudi 2 dana nakon primitka rješenja o korištenju javne površine, u protivnom se raskida ugovor i nudi se sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Održavanje manifestacije će ovisiti o trenutnoj epidemiološkoj situaciji te sukladno tome Općina Brinje zadržava pravo poništenja ovog Javnog poziva te otkazivanja manifestacije.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Fumić

 

  Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije „Proslava Dana Općine Brinje i Blagdana Velike Gospe (PDF)