POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

  • POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), natječaja za prijam službenika/ice u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje -  Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, objavljenom u Narodnim novinama br. 127/2020 dana 17.11.2020. godine i na stranici Općine Brinje www.brinje.hr, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu, upućuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

Dana 07. prosinca 2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati u zgradi Općine Brinje, na adresi Trg admirala J. V. Podkapelskog 6, Brinje (potkrovlje Doma zdravlja), održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta;

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa i mogu pristupiti testiranju su:

1. M.J.

Kandidat je prije testiranja dužan predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije. Ako kandidat ne može dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na natječaj povučena.

Pravni i drugi izvori za pripremanje provjere znanja te opis postupka provjere znanja kao i bodovanja objavljeni su u Uputama i obavijesti kandidatima na web stranici Općine Brinje www.brinje.hr uz tekst Natječaja.

Testiranje i intervju provest će se isti dan, a provodit će ga Povjerenstvo za provedbu navedenog natječaja.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici Općine Brinje (www.brinje.hr) i na oglasnoj ploči Općine Brinje, prizemlje Doma zdravlja.

KLASA: 112-02/20-01/04
URBROJ: 2125/04-20-09
Brinje, 30. studenog 2020. godine

Predsjednica Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu

  Poziv na testiranje i intervju - 
Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti (30.11.2020.)