JAVNI POZIV ZA DODJELU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE UREDSKIH PROSTORA U KULTURNOM CENTRU BRINJE

 • JAVNI POZIV ZA DODJELU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE UREDSKIH PROSTORA U KULTURNOM CENTRU BRINJE

 

          

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
NAČELNIK

KLASA: 372-03/20-01/04
URBROJ: 2125/04-20-01
Brinje, 13. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) , članka 1.st.5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) i članka 44. i 76.  Statuta Općine Brinje („Županijski glasnik Ličko-senjske županije 16/13, 32/17, 6/18 i 5/20), članka 5. Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Brinje (Županijski glasnik Ličko-senjske 5/20)  Općinski načelnik Općine Brinje objavljuje

 

JAVNI POZIV
ZA DODJELU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE UREDSKIH PROSTORA U
KULTURNOM CENTRU BRINJE

PREDMET JAVNOG POZIVA

Općina Brinje raspisuje javni poziv za dodjelu uredskih prostora na privremeno korištenje u Kulturnom centru Brinje (u daljnjem tekstu: općinski prostor) udrugama koje provode programe od interesa za Općinu Brinje ili imaju registrirano sjedište na području Općine Brinje.
Rok na koji se uredski prostori dodjeljuju  je 5 (pet) godina. Prostorije se daju na korištenje bez naknade.
Sukladno ovom javnom pozivu udruge se mogu prijaviti za dodjelu  prostora na privremeno korištenje kako slijedi:

R. br.

Adresa prostora

Površina (m2)

Namjena

1.

Kulturni centar, Frankopanska 33,
Brinje

 

Aktivnosti udruga                (sve djelatnosti udruga)

 • ured 4

22,00

 • ured 5 i 6

32,28


SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je sastavni dio javnog natječaja, a uz prijavu se prilaže:

 • Izvadak iz matičnog registra u koji je podnositelj upisan (ispis s internetske stranice)
 • dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi odgovarajući registar (preslika iz odgovarajućeg registra, ispis elektronske stranice iz Registra neprofitnih organizacija ili drugog odgovarajućeg registra)
 • ispunjeni obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje udruge da je podmirila sve dospjele financijske i druge obveze prema Općini Brinje (obrazac Izjave je sastavni dio natječajne dokumentacije)
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana objave javnog natječaja
 • ispunjen obrazac o broju članova (obrazac je sastavni dio natječajne dokumentacije)
 • izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe u udruzi ne starija od 3 mjeseca od dana objave javnog poziva (obrazac je sastavni dio natječajne dokumentacije)
 • obrazac prijave  (obrazac je sastavni dio natječajne dokumentacije)

Prijava i svi obrasci moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge i ovjereni pečatom udruge.
Prijavu za dodjelu jednog općinskog prostora kojeg planira koristiti više udruga u suradnji/partnerstvu podnosi samo jedna od udruga koja smatra da na javnom natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno kriterijima i mjerilima navedenim u Uputama za prijavitelje (točka 2.3.).
Suradnja/partnerstvo mora trajati duže od jedne godine.

KRITERIJI KOJE UDRUGE MORAJU ISPUNJAVATI

Na javni poziv mogu se prijaviti udruge koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

 1. upisane su u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija,
 2. da imaju registrirano sjedište ili djeluju na području Općine Brinje
 3. provode programe i projekte od interesa za opće dobro na području Općine Brinje,
 4. nemaju dugovanja s osnove javnih davanja (potvrda Porezne uprave)
 5. da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

PROVEDBA POZIVA

Dokumentacija za provedbu javnog poziva nalazi se na internetskim stranicama Općine Brinje www.brinje.hr te na oglasnoj ploči Općine Brinje
Postupak javnog poziva za dodjelu općinskih prostora na privremeno korištenje udrugama provodi Povjerenstvo za dodjelu općinskih prostora na privremeno korištenje  (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje općinski načelnik.
Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje, te ovjerene službenim pečatom udruge.
Prijave na javni poziv s dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu Općine Brinje: Trg A.J.V.Podkapelskog 6, 53260 Brinje, s naznakom  "Ne otvaraj - Javni poziv za davanje na privremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine  - prostori društvene namjene“ te s naznakom naziva i adrese prijavitelja na poleđini omotnice.
Prijave moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Brinje, Trg A.J.V.Podkapelskog 6, 53260 Brinje, u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva.

Nema javnog otvaranja prijava.
 Udruge čije su prijave podnesene izvan natječajnog roka ili su nepotpune, kao i one koje ne ispunjavaju kriterije iz točke 3. ovoga javnog poziva, neće biti uzete u obzir za dodjelu na privremeno korištenje za pojedini općinski prostor.
Općinski načelnik može, na obrazloženi prijedlog Povjerenstva, ne prihvatiti niti jednu prijavu podnesenu na javni poziv za dodjelu na korištenje pojedinog općinskog  prostora.
Nepotpune i zakašnjele prijave  neće se razmatrati.

OSTALI UVJETI POD KOJIMA SE DAJE PROSTOR NA KORIŠTENJE

Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, kriterija i mjerila za bodovanje prijava, donošenja odluke o dodjeli općinskih prostora na korištenje, podnošenje prigovora, ugovaranja kao i ostale odredbe vezane uz postupak javnog poziva propisani su Odlukom o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Brinje na privremeno korištenje udrugama („Županijski glasnik Ličko-senjske 5/20) te u Uputama za prijavitelje koji su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na internetskim stranicama Općine Brinje, www.brinje.hr.
Na  temelju  zbroja  bodova  za  svakog  prijavitelja  Povjerenstvo  utvrđuje  Prijedlog  liste  prvenstva  za  dodjelu općinskog prostora na korištenje, koji se objavljuje na internetskoj stranici Općine  Brinje i na oglasnoj ploči Općine Brinje i sadrži stanje bodova po pojedinom kriteriju te ukupan broj bodova.
Konačnu listu prvenstva za dodjelu pojedinog općinskog prostora, na prijedlog Povjerenstva, utvrđuje Općinski načelnik.
Na  temelju  konačne  liste,  Povjerenstvo  predlaže  Općinskom  načelniku donošenje Odluke o dodjeli prostora koja se objavljuje na internetskoj stranici Općine Brinje, te na oglasnoj ploči.
Protiv odluke o odbacivanju prijave može se u roku od 8 dana od dana primitka iste uputiti prigovor Općinskom načelniku.
Općinski načelnik odlučuje o upućenom prigovoru.
Odluka Općinskog načelnika o prigovoru je konačna.
Udruge kojima će biti dodijeljeni prostori na korištenje, sklopit će s Općinom Brinje Ugovor o privremenom korištenju prostora.
Udruga kao korisnik prostora je dužna voditi brigu o dobivenom prostoru.
Prostor se mora  koristiti namjenski za obavljanje djelatnosti za koju je  dodijeljen.
Prostor se dodjeljuje na privremeno korištenje u viđenom stanju, a sva eventualna preuređenja i prilagodbe udruga kao korisnik prostora izvodi o vlastitom trošku i uz prethodnu suglasnost Općine Brinje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Fumić

Tlocrt prostora
Obrazac Izjave o broju članova i ili volontera
Obrazac Izjave o broju zaposlenih
Obrazac Izjave o nekažnjavanju
Obrazac Izjave o neposrednom broju korisnika
Obrazac izjave o partnerstvu
Obrazac izjave o podmirenim ugovornim obvezama
Obrazac izjave o prethodnom korištenju prostora
Obrazac prijave
Uputa za prijavitelje

 Javni poziv za dodjelu na privremeno korištenje uredskih prostora u  Kulturnom centru Brinje