NATJEČAJ

  • NATJEČAJ
Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/2019), članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ br. 23/2017, 72/2017), članka 48. stavka 5. alineje 6.  Statuta Turističke zajednice Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 16/14), točke I. Odluke o raspisivanju natječaja za prijam Suradnika za opće poslove, administraciju i marketing KLASA: 112-03/20-01/04, URBROJ: 377/04-20-01 od 13. svibnja 2020. godine, zamjenik Direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Brinje raspisuje
 
N A T J E Č A J
za prijam Suradnika za opće poslove, administraciju i marketing 
 
I.
Radno mjesto: Suradnik za opće poslove, administraciju i marketing u Turističkom uredu.
 
II.
Broj izvršitelja: 1 (jedan), na određeno vrijeme do povratka direktorice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno).
 
III.
Kandidat mora osim općih uvjeta ispunjavati i sljedeće posebne propisane uvjete:
 
1. da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju društvenog smjera ili iz područja turizma;
2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
3. da poznaje jedan svjetski jezik;
4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
5. da poznaje rad na osobnom računalu.
 
IV.
Na natječaj se može javiti i biti primljen kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, pod uvjetom da istog položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad, u protivnom mu prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita. 
 
V.
Uz prijavu i životopis kandidati su dužni priložiti:
 
1. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
2. dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema),  potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
3. dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika - preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili navod u životopisu o aktivnom poznavanju stranog jezika,
4. preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu – ako je kandidat položio ispit,
5. dokaz da poznaje rad na računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje  i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu ili navod u životopisu o poznavanju rada na osobnom računalu,
6. dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak - ne starije od 3 mjeseca do dana raspisivanja natječaja.
 
VI.
Rok za prijavu na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
VII.
Pismene prijave uz naznaku: Natječaj za Suradnika za opće poslove, administraciju i marketing – „NE OTVARATI“ dostaviti na adresu: Turistička zajednica Općine Brinje, Frankopanska 62, 53260 Brinje.
 
VIII.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
IX.
Zamjenik Direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Brinje može kandidate koji ispunjavaju potrebne uvjete pozvati na pismeno i/ili usmeno testiranje radi utvrđivanja aktivnog poznavanja svjetskog jezika.
 
X.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata. 
 
XI.
Zamjenik Direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Brinje zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.
 
KLASA: 112-03/20-01/04
URBROJ: 377/04-20-02
Brinje, 13. svibnja 2020.
 
ZAMJENIK DIREKTORA Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Brinje
Zlatko Fumić 

  Natječaj za prijam Suradnika za opće poslove, administraciju i marketing