Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

  • Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer cîvilne zaśtite Republike Hrvatske, 23. ožujka 2020. godine, donosi

 
O D L U K U
o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
 
S obzirom da na pojedinìm područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolestì COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg śirenja bolestì zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.
 
Zabrana iz točke 1. ove odluke ne odnosi se na:
a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnostì, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštítarske službe,
c. izvješćivanje javnosti,
d. stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,
e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština,
f. putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju śirenja bolesti COVID- 19.
 
Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke l. ove Odluke moraju se pośtovati sljedeće mjere:
- socijalnog distanciranja
- ne zadržavanja na javnim prostorima
- posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu 1. ove Odluke.
 
Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:
za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.I i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi, za okolnosti iz točke II.d izdaje, izabrani liječnik obiteljske medicine i
- za okolnostî iz točke II.e nadležni stožeri civilne zaštite.
 
IV.
Stožeri cívilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provodenja mjera iz ove Odluke.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama". KLASA: 810-06/20-01/7
URBROJ: 511-01-300-20-14
Zagreb, 23. ožujka 2020.