JAVNI NATJEČAJ

  • JAVNI NATJEČAJ

          

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BRINJE
NAČELNIK

KLASA: 372-03/20-01/02
URBROJ: 2125/04-20-01
Brinje, 06.ožujka 2020.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) , članka 1.st.5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) i članka 28. i 83 Statuta Općine Brinje („Županijski glasnik Ličko-senjske županije 13/09,11/11,10/13), članka 5. Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Brinje (Županijski glasnik Ličko-senjske 5/2020)  općinski Načelnik Općine Brinje objavljuje: 

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE NA PRIVREMENO KORIŠTENJE PROSTORA U OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRINJE – prostori društvene namjene

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Općina Brinje raspisuje javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Brinje – prostori društvene namjene  (u daljnjem tekstu: općinski prostor) na privremeno korištenje udrugama koje provode programe od interesa za Općinu Brinje te imaju registrirano sjedište na području Općine.

Rok na koji se općinski prostori dodjeljuju na privremeno korištenje je 5 (pet) godina.

Sukladno ovom javnom natječaju udruge se mogu prijaviti za dodjelu općinskih prostora na privremeno korištenje kako slijedi:

R. br.

Adresa prostora
Površina (m2)
Namjena

1.

Kulturni centar, Frankopanska 33,

Brinje
 
 
 
 
 
Aktivnosti udruga (sve djelatnosti udruga)

-          ured 2

26,82

-          ured 4

22,00

-          ured 5

32,28
 
 
 
 

 
2. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je sastavni dio javnog natječaja, a uz prijavu se prilaže:

a) Izvadak iz matičnog registra u koji je podnositelj upisan (ispis s internetske stranice)
b) dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi odgovarajući registar (preslika iz odgovarajućeg registra, ispis elektronske stranice iz Registra neprofitnih organizacija ili drugog odgovarajućeg registra)
c) ispunjeni obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje udruge da je podmirila sve dospjele financijske i druge obveze prema Općini Brinje (obrazac Izjave je sastavni dio natječajne dokumentacije)
d) potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana objave javnog natječaja
e) ispunjen obrazac o broju članova (obrazac je sastavni dio natječajne dokumentacije)
f) izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe u udruzi ne starija od 3 mjeseca od dana objave javnog natječaja (obrazac je sastavni dio natječajne dokumentacije)
g) obrazac prijave  (obrazac je sastavni dio natječajne dokumentacije)

Prijava i svi obrasci moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge i ovjereni pečatom udruge.

Prijavu za dodjelu jednog općinskog prostora kojeg planira koristiti više udruga u suradnji/partnerstvu podnosi samo jedna od udruga koja smatra da na javnom natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno kriterijima i mjerilima navedenim u Uputama za prijavitelje (točka 2.3.).

Suradnja/partnerstvo mora trajati duže od jedne godine.


3. KRITERIJI KOJE UDRUGE MORAJU ISPUNJAVATI

Na javni natječaj mogu se prijaviti udruge koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

1. upisane su u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija,
2. da imaju registrirano sjedište te djeluju na području Općine Brinje 
3. provode programe i projekte od interesa za opće dobro na području Općine Brinje,
4. nemaju dugovanja s osnove javnih davanja (potvrda Porezne uprave)
5. da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.


4. PROVEDBA NATJEČAJA

Dokumentacija za provedbu javnog natječaja nalazi se na internetskim stranicama Općine Brinje,www.brinje.hr te na oglasnoj ploči Općine Brinje
Postupak javnog natječaja za dodjelu općinskih prostora na privremeno korištenje udrugama provodi Povjerenstvo za dodjelu općinskih prostora na privremeno korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje općinski načelnik.
Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje, te ovjerene službenim pečatom udruge.
Prijave na javni natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu Općine Brinje: Trg A.J.V.Podkapelskog 6, 53260 Brinje, s naznakom  "Ne otvaraj - Javni natječaj za davanje na privremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine  - prostori društvene namjene“ te s naznakom naziva i adrese prijavitelja na poleđini omotnice.
Prijave moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, na adresu: Općina Brinje, Trg A.J.V.Podkapelskog 6, 53260 Brinje , u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja a najkasnije do 24.03.2020 godine.


Nema javnog otvaranja prijava.
Udruge čije su prijave podnesene izvan natječajnog roka ili su nepotpune, kao i one koje ne ispunjavaju kriterije iz točke 3. ovoga javnog natječaja , neće biti uvrštene na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu na privremeno korištenje za pojedini općinski prostor.
Općinski načelnik može, na obrazloženi prijedlog Povjerenstva, ne prihvatiti niti jednu prijavu podnesenu na natječaj za dodjelu na korištenje pojedinog općinskog  prostora.
Nepotpune i zakašnjele prijave  neće se razmatrati.


5. OSTALI UVJETI POD KOJIMA SE DAJE PROSTOR NA KORIŠTENJE

Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, kriterija i mjerila za bodovanje prijava, donošenja odluke o dodjeli općinskih prostora na korištenje, podnošenje prigovora, ugovaranja kao i ostale odredbe vezane uz postupak natječaja propisani su Odlukom o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Brinje na privremeno korištenje udrugama („Županijski glasnik Ličko-senjske 5/2020 „) te u Uputama za prijavitelje koji su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na internetskim stranicama Općine Brinje, www.brinje.hr te na oglasnoj ploči Općine Brinje.
Na  temelju  zbroja  bodova  za  svakog  prijavitelja  Povjerenstvo  utvrđuje  Prijedlog  liste  prvenstva  za  dodjelu općinskog prostora na korištenje, koji se objavljuje na internetskoj stranici Općine  Brinje i na oglasnoj ploči Općine Brinje i sadrži stanje bodova po pojedinom kriteriju te ukupan broj bodova. 
Konačnu listu prvenstva za dodjelu pojedinog općinskog prostora, na prijedlog Povjerenstva, utvrđuje općinski načelnik. 
Na  temelju  konačne  liste  iz  prethodnog  stavka  ovog  članka,  Povjerenstvo  predlaže  općinskom  načelniku donošenje odluke o dodjeli prostora na privremeno korištenje koja mora biti obrazložena i javno objavljena na internetskoj stranici Općine Brinje.
Protiv odluke o odbacivanju prijave može se u roku od 8 dana od dana primitka iste uputiti prigovor Načelniku. 
Načelnik odlučuje o upućenom prigovoru.
Odluka općinskog načelnika o prigovoru je konačna. 
Udruge kojima će biti dodijeljeni prostori na korištenje, sklopit će s Općinom Brinje ugovor o privremenom korištenju prostora.
Udruga kao korisnik prostora je dužna voditi brigu o dobivenom prostoru. 
Prostor se mora  koristiti namjenski za obavljanje djelatnosti za koju je  dodijeljen te nije moguće  dati  korištenje prostora novom korisniku bez suglasnosti Općine Brinje.  
Prostor se dodjeljuje na privremeno korištenje u viđenom stanju, a sva eventualna preuređenja i prilagodbe udruga kao korisnik prostora izvodi o vlastitom trošku i uz prethodnu suglasnost Općine Brinje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Fumić 


DOKUMENTACIJA

1. Uputa za prijavitelje
2. Javni natječaj
3. Obrazac prijave
4. Obrazac Izjave o nekažnjavanju
5. Obrazac Izjave o broju članova iili volontera
6. Obrazac izjave o podmirenim ugovornim obvezama
7. Obrazac izjave o partnerstvu
8. Obrazac Izjave o neposrednom broju korisnika
9. Obrazac izjave o prethodnom korištenju prostora
10. Obrazac Izjave o neposrednom broju korisnika
11. Obrazc za procjenu prijave
12. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta

 Javni natječaj za davanje na privremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Brinje
 Tlocrt prizemlja Kulturnog centra