JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

  • JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

          

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 370-03/20-01/01
URBROJ: 2125/04-20-02
Brinje, 04.03.2020.

Temeljem članka 13. Odluke o davanju stanova u najam („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 27/16), točke VI. Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam KLASA: 370-03/20-01/01, URBROJ: 2125/04-20-01 od 02. ožujka 2020. godine i članka 44. i 84. Statuta Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 13/16, 32/17, 6/18, 5/20), raspisuje se

J A V N I  P O Z I V  
za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam 

I.   

Raspisuje se javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Brinje:

1. STAN – na k.č.br. 349 upisane u zk.ul.br. 1760 k.o. Brinje. Sastoji se od: sobe, kuhinje, blagavaonice – dnevnog boravka, WC/kupaonice, hodnika. Stan se nalazi na adresi Frankopanska 87, Brinje.

2. k.č.br. 1974 upisane u zk.ul.br. 775, Etažno vlasništvo s određenim omjerima, poduložak 2, k.o. Karlovac II, opisane kao stambena zgrada i dvorište u Ulici Kralja Zvonimira, Karlovac;

o STAN br. 2 - jednoiposobni stambeni prostor u prizemlju zgrade, sadržaja: ulaz, kuhinja, dnevni boravak + blagovaonica, kupaonica, pola sobe, degažman, balkon i loggia, netto površine 43,04 m2, neodvojivo povezano sa vlasništvom spremišta broj 9 u prizemlju netto površine 0,98 m2 a korisne vrijednosti 0,49 m2, što ukupno čini netto ukupnu površinu 43,53 m2

o STAN br. 15 - jednoiposobni stambeni prostor u 2. katu zgrade, sadržaja: ulaz, kuhinja, dnevni boravak + blagovaonica, kupaonica, pola sobe, degažman, balkon i loggia, netto površine 43,04 m2, neodvojivo povezano sa vlasništvom spremišta broj  19 u prizemlju netto površine 0,98 m2 a korisne vrijednosti 0,49 m2, što ukupno čini netto ukupnu površinu 43,53 m2

II.

Mjesečna najamnina predmetnih stanova iznosi:

- 700,00 kuna za stan iz točke I. podtočke 1 ove Odluke

- 1.000,00 kuna za stanove iz točke I. podtočke 2 ove Odluke

III.

Stanovi se daju u najam na razdoblje od tri (3) godine od dana sklapanja ugovora o najmu s podnositeljem zahtjeva prema redoslijedu sa utvrđene Liste reda prvenstva.

IV.

Ugovor o najmu stanova iz točke I. podtočke 3 Javnog poziva najmodavac može raskinuti i prije isteka roka iz točke III. ako se pojavi kupac koji je zainteresiran za kupnju stana/ova.                                                                        

                                                                       
V.

Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje općinskih stanova u najam imaju građani koji zadovoljavaju slijedeće uvjete: 

1. da je podnositelj zahtjeva državljanin Republike Hrvatske,

2. da podnositelj zahtjeva za najam stana na području Općine Brinje ima prebivalište na području Općine Brinje neprekidno posljednjih godinu dana ili ukupno pet (5) godina bez obzira na prekide, 

3. da podnositelj zahtjeva za davanje stana u najam:

- nema u najmu stan u vlasništvu Općine Brinje, stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu ili bilo kojem obliku korištenja na području Općine Brinje, odnosno na području na kojem Općina Brinje iznajmljuje stan u svojem vlasništvu,

- nisu otkupili stan po odredbama zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi

                                                                               
VI.

Stanovi u vlasništvu Općine Brinje daju se u najam podnositeljima zahtjeva prema redoslijedu utvrđenom Listom reda prvenstva. 

Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila: 

1. dužina prebivališta na području Općine Brinje,

2. sudjelovanja u Domovinskom ratu,

3. imovinskog stanja,

4. broja članova obitelji podnositelja zahtjeva,

5. zdravstvenog stanja:

- prema invalidnosti i zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegove   obitelji,

- hrvatskog ratnog vojnog invalida Domovinskog rata 

Člankom 5. – 11. Odluke o davanju stanova u najam („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 27/16) propisan je broj bodova koji pripada podnositeljima zahtjeva na osnovi mjerila iz ove točke.  

VII.

Rok za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam je 30 dana od dana objave javnog poziva na internetskoj stranici (www.brinje.hr) i oglasnoj ploči Općine Brinje.

Zahtjev za davanje stanova u najam podnosi se na posebnom obrascu Povjerenstvu koji će tijekom postupka za utvrđivanje Liste reda prvenstva biti dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje, te na internetskoj stranici Općine Brinje.

Zahtjev se predaje putem pošte na adresu Općina Brinje, Trg adm. Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Brinje svakog radnog dana u vremenu od 07,00 - 15,00 sati.

Uz zahtjev (ispunjeni obrazac), podnositelj zahtjeva dužan je priložiti potrebne isprave i dokaze na osnovu kojih se utvrđuje osnovanost zahtjeva za uvrštenje na Listu reda prvenstva:

1. domovnicu,

2. uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) izdano od Ministarstva unutarnjih poslova za podnositelja zahtjeva s naznakom dužine prebivanja na području Općine Brinje. Nije obvezno za podnositelje zahtjeva koji podnose zahtjev za najam stana iz točke I. podtočke 2 Javnog poziva.

3. izvadak iz matice rođenih za podnositelja zahtijeva i članove njegove obitelji, izvadak iz matice vjenčanih za dokazivanje bračnog statusa, kao i druge odgovarajuće isprave kojima se dokazuje odnos podnositelja zahtjeva sa članovima obitelji (ne starije od 6 mjeseci),

4. potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za stjecanje prava na stan iz točke V. podtočke 3 ovog Javnog poziva,

5. dokaze o visini prihoda članova obitelji (Potvrda porezne uprave o visini dohotka za prethodnu  godinu ili drugi dokaz o visini prihoda)

6. Ostale dokaze kojima ostvaruje bodove sukladno Odluci o davanju stanova u najam

Isprave iz točke VII. osim podtočke 4. mogu se dostaviti kao obične preslike.

Prije utvrđivanja prijedloga Liste reda prvenstva podnositelji zahtjeva dužni su na zahtjev dostaviti izvornike dokumenata.

VIII.

Za nepotpune zahtjeve, podnositelju zahtjeva odredit će se dopunski rok od osam dana za dopunu zahtjeva.

Neprihvatljivim će se smatrati zahtjevi:

- podneseni izvan roka,

- podnositelja koji ne ispunjavaju kumulativne uvjete iz točke V. podtočke 1. do 3. ovog Javnog poziva,

- podnositelja koji po pozivu za dostavu izvornika isprava iz članka 15., ne dostavi iste u propisanom  roku.

Ako podnositelj zahtjeva ni nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka ne dopuni zahtjev isti će se odbaciti zbog nepotpune dokumentacije.                                                                    

IX.

Mjerila iz točke VI. ovog Javnog poziva se vrednuju bodovima utvrđenim Odlukom o davanju stanova u najam („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 27/16).

Na osnovi izvršenog bodovanja svakog pojedinog zahtjeva Povjerenstvo utvrđuje redoslijed podnositelja zahtjeva na Listi reda prvenstva te izrađuje prijedlog Liste reda prvenstva koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Brinje.

Na prijedlog liste reda prvenstva svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti pisani prigovor Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave liste na oglasnoj ploči.

X.

Donošenje Odluke o davanju stana u najam prema utvrđenoj Listi reda prvenstva, sklapanje Ugovora o najmu stana, prava i obveze najmodavaca i najmoprimaca, te ostali uvjeti  definirani su Odlukom o davanju stanova u najam te ostalim zakonskim propisima.                                           

XI.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje na tel. 053/701-262, 053/701-270, fax: 053/701-210, e-mail: ivica.perkovic@brinje.hr.

O P Ć I N S K I  N A Č E L N I K
Zlatko Fumić

  Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam 2020.

  Obrazac - zahtjev za najam stana 2020.