ODLUKA

  • ODLUKA

          

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
 
KLASA: 112-03/19-01/08
URBROJ: 2125/04-20-09
Brinje, 23.01.2020. 
 
Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje, donosi
 
ODLUKU
o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u 
Jedinstveni upravni odjel Općine Brinje na radno mjesto 
Viši referent – voditelj društveno-kulturnog centra  
 
I.
         Poništava se oglas za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje na radno mjesto – Višeg referenta -  voditelj društveno-kulturnog centra  – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme 5 (pet) godina, za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom „Rekonstrukcija i oprema zgrade javne namjene iz Mjere 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja“, uz obvezni probni rad od dva mjeseca, po raspisanom Oglasu objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 23.12.2019. godine i na stranici Općine Brinje www.brinje.hr.
 
II.
         Oglas se poništava s obzirom da nakon provedenog postupka provjere znanja i sposobnosti kandidata nije preostao nijedan kandidat koji je ostvario minimalan broj bodova na pisanom testiranju, te time ispunio uvjete za prijam u službu.
 
III.
         Ova Odluka objavit će se na web stranici Općine Brinje.
 
IV.
         Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
 
P R O Č E L N I K