Aktualno iz Općine Brinje

JAVNI POZIV za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u području sporta u Općini Brinje za 2021. godinu

JAVNI POZIV za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro u području sporta u Općini Brinje za 2021. godinu

Temeljem članka 76. Zakona o sportu (NN broj 71/06, 150,08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode udruge i članaka 12. i 16. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Brinje, Zajednica sportova Općine Brinje objavljuje

OPŠIRNIJE