Aktualno iz Općine Brinje

JAVNI POZIV ZA DODJELU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE UREDSKIH PROSTORA U  KULTURNOM CENTRU BRINJE

JAVNI POZIV ZA DODJELU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE UREDSKIH PROSTORA U KULTURNOM CENTRU BRINJE

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) , članka 1.st.5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) i članka 44. i 76. Statuta Općine Brinje („Županijski glasnik Ličko-senjske županije 16/13, 32/17, 6/18 i 5/20), članka 5. Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Brinje (Županijski glasnik Ličko-senjske 5/20) Općinski načelnik Općine Brinje objavljuje JAVNI POZIV ZA DODJELU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE UREDSKIH PROSTORA U KULTURNOM CENTRU BRINJE

OPŠIRNIJE