Aktualno iz Općine Brinje

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

Temeljem članka 13. Odluke o davanju stanova u najam („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 27/16, 21/20), točke VI. Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam KLASA: 370-03/20-01/07, URBROJ: 2125/04-20-01 od 12. listopada 2020. godine i članka 44. i 84. Statuta Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 13/16, 32/17, 6/18, 5/20), raspisuje se J A V N I P O Z I V za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam

OPŠIRNIJE